CO₂ Prestatieladder

Van der Weerd Grafhorst wil bijdragen aan een duurzame wereld. Om dit tastbaar te maken heeft Van der Weerd een CO2-reductiedoelstelling en maakt zij dit aantoonbaar door het CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder.

De CO₂-prestatieladder houdt het volgende in:

  • de CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
  • Het instrument is onderdeel van het streven om met alle grote opdrachtgevers te komen tot één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten.
  • Het instrument kan door overheidsorganisaties en bedrijven worden gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.
  • Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO₂-prestatieladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Zij is inmiddels verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Van der Weerd Grafhorst neemt deel aan twee CO₂-reductieprogramma’s, te weten Stichting Nederland CO₂ Neutraal en Klimaatcoalitie (voornamelijk digitaal). Deze beide programma’s zijn gericht op CO₂-reductie en reiken handvaten aan de deelnemers om CO₂ te reduceren.

De scope 3 analyse en de ketenanalyses zijn te vinden op de website van de SKAO (www.skao.nl).

Deelname

CO₂ -initiatieven

Als CO₂ prestatieladder gecertificeerd bedrijf is het de bedoeling om zowel passief als actief deel te nemen aan (sector of keten) initiatieven op het gebied van CO₂-reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Hieronder is het actuele overzicht van ons bedrijf:

CO₂ voortgang en doelstellingen

In het CO₂-reductieplan staan een plan van aanpak en alle doelstellingen die Van der Weerd Grafhorst BV wil behalen om de CO₂ uitstoot te verlagen. Deze zijn hieronder weergegeven:

CO₂ Projectdossiers

Conform de eisen van het handboek zijn er CO₂ projectdossiers opgesteld welke hieronder terug te vinden zijn